Missie en visie


Missie

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt.


Visie

Wij geloven in de kracht van mensen en van reeds bestaande krachten in de gemeente Molenlanden.

Die krachten verbinden en benutten is onze uitdaging! Wij zijn er voor alle mensen, omdat iedereen er toe doet. We werken aan een vitale en inclusieve samenleving.


Wij streven naar actieve deelname aan de samenleving voor alle mensen en zetten in op:

1) vergroten van eigen kracht van mensen en van hun netwerk

2) zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen

3) verbinden van initiatieven en organisaties

4) vergroten van gemeenschapszin


Werkwijze

SWM is een netwerkorganisatie en verbindt en faciliteert, indien nodig en gewenst, inwonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen. SWM staat naast de andere stichtingen en initiatieven en maakt gebruik van hun deskundigheid en netwerk. SWM zoekt actief de verbinding met bestaande formele en informele maatschappelijke organisaties. SWM gaat actief op zoek om nieuwe doelgroepen te bereiken en ondersteunen die nog niet door de huidige stichtingen en initiatieven bereikt worden.

SWM weet wat er leeft in Molenlanden en anticipeert hierop. Dit kan de ene keer organiserend, faciliterend en ondersteunend zijn, maar in andere gevallen kan de regierol gepakt worden, waarbij we streven naar gedeeld eigenaarschap. We doen het samen.


Kernwaarden:

  • verbindend
  • vernieuwend
  • ondernemend
  • betrokken en betrouwbaar